Remigiusz Stanisławek pracuje w grupie roboczej nad koncepcją europejskiego systemu emerytalnego obejmującego „transgraniczne” produkty emerytalne. Oficjalna nazwa tego projektu to „Initiative to develop an EU framework for Personal Pensions.

W 2016 roku Remigiusz Stanisławek został wybrany jako jedyny reprezentant Polski w tej grupie, działając w imieniu organizacji FECIF i EFFP.

To także ciekawe doświadczenie w ramach większego projektu Komisji Europejskiej.

To także ciekawe doświadczenie (pracujemy w większym projekcie Komisji Europejskiej).

Aktualnie (listopad 2016) zakończył się etap międzynarodowych konsultacji w projekcie „Personal European Pension Solution – PEPS” w ramach grupy roboczej PEPS przy FECIF.

Co to za inicjatywa?

Inicjatywa ta wynika z rosnącej potrzeby dostosowania systemów emerytalnych do możliwości swobodnego przemieszczania się oraz podejmowania pracy na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy ona gromadzenia środków na emeryturę w dowolnym kraju, a konkretnie, skupia się na prywatnych i dobrowolnych programach inwestycyjnych, które są niezależne od rządowych systemów, takich jak OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne) i ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Obecnie brakuje ogólnie akceptowanego prawnego i podatkowego modelu na poziomie europejskim, który umożliwiałby efektywne funkcjonowanie takich wielo-krajowych rozwiązań emerytalnych. Dodatkowo, taki model powinien zawierać zachęty podatkowe, aby zachęcić obywateli do oszczędzania na emeryturę.

W obecnej sytuacji mamy do czynienia z 28 różnymi systemami prawno-podatkowymi działającymi w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Komisja Europejska w ramach priorytetów finansowych dąży do stworzenia tzw. Unii Rynków Kapitałowych (CMU – Capital Markets Union), która ma obejmować różne składniki, w tym transgraniczne rozwiązania prawne dotyczące produktów emerytalnych. Celem tego projektu jest pośrednio usunięcie kolejnej „bariery” utrudniającej obywatelom podejmowanie decyzji dotyczących oszczędzania na emeryturę w kontekście mobilności i pracy w różnych krajach Unii Europejskiej.

W zespole roboczym powstają podwaliny pod aspekty inwestycyjne, prawne i podatkowe produktu emerytalnego który ma 'podążać’ za pracownikiem zmieniającym miejsce pracy w różnych krajach UE.

O oczekiwaniach w tym zakresie pisał Bloomberg